Procedemento para presentar recursos administrativos

Procedemento polo que o interesado pode exercer, ante o responsable do tratamento, os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade e oposición, segundo o disposto nos artigos 13 a 18 da Lei orgánica 3/2018 de protección de persoas Datos e garantía de dereitos dixitais.

TÍTULO DO PROCEDEMENTO

Procedemento para exercer os dereitos de protección de datos persoais.

CONTIDOS

Procedemento polo que o interesado pode exercer ante o responsable do tratamento, os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade e oposición, segundo o disposto nos artigos 13 a 18 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, Protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais. Estes dereitos exerceranse en ficheiros cuxo tratamento corresponda a unidades do Ministerio de Universidades. Se precisas máis información podes atopala na sección de protección de datos da Sede Electrónica, na sección de Utilidades.

AUTORIDADE RESPONSABLE

  • Vicesecretaría General Técnica
  • Secretaría General Técnica

EMAIL DE CONTACTO RESPONSABLE DO SEU CONTIDO DO PAGINA

vsgt@universidades.gob.es